Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1  do Zarządzenia  8/2022

Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych nr 21

W Wałbrzychu

z dnia  04.11.2022

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
W
ZESPOLE ŻŁOBKÓW SAMORZĄDOWYCH NR 1 W WAŁBRZYCHU

PODSTAWA PRAWNA:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej art. 72; (Dz.U.1997.78.483)
 • Konwencja o Prawach Dziecka art. 3, art. 19, art. 33
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997r. , w sprawie warunków jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz.U. z 1997r.nr 12, poz.67)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieckiem w wieku do lat 3 ( Dz.U.2016.157)
 • Statut Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu

CEL GŁÓWNY :

        Wprowadzenie niniejszych procedur bezpieczeństwa dotyczących Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu jest warunkiem odpowiedzialnej pracy każdego pracownika placówki. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka przebywającego w żłobku i podczas zajęć organizowanych poza terenem, w czasie spacerów tylko po terenie placówki. Rodzice zobowiązani są znać  i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka personel żłobka oraz inne osoby świadczące pracę na rzecz placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

OSOBY KTÓRYCH DOTYCZĄ PROCEDURY:

Do przestrzegania procedur zobowiązani są wszyscy pracownicy zespołu, dyrektor żłobka oraz rodzice/opiekunowie prawni.

ZAKRES PROCEDURY:

Procedurze podlegają zasady organizacji zajęć i zabaw dzieci na terenie żłobka, w ogrodzie oraz podczas spacerów tylko na terenie placówki.

CELE PROCEDUR:

&1

 1. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki, oraz utrzymanie higienicznych warunków w placówce.
 2.  Bezpieczeństwo wychowanków może być zagrożone, gdy zdrowe dzieci są zmuszane do kontaktów z dziećmi chorymi w grupie.
 3. Zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu                      w   żłobku;
  a) Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników żłobka gwarantujących poszkodowanemu dziecku prawidłową opiekę.
  b) Dostosowanie metod i sposobów oddziaływań do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych                       z uwzględnieniem istniejących warunków.

&2

 1. Celem niniejszych procedur jest ustalenie zasad  postępowania  w przyjęciu i odbiorze dziecka ze żłobka , odbioru po godzinach urzędowania placówki,  nieszczęśliwych wypadków, bezpieczeństwa w salach, pobytu na placu zabaw, wystąpienia chorób zakaźnych, podejrzeniu                     o stosowanie przemocy wobec dziecka, w wyniku wystąpienia pożaru, monitorowania osób wchodzących na teren placówki, oraz postępowania z dziećmi chorymi.

 2. Niniejsze procedury są wytyczną do postępowania, prowadzenia rozmów i współpracy                                z rodzicami.

OBOWIĄZAKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB
REALIZUJĄCYCH ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM PROCEDURY

– DYREKTOR – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w żłobku, zapewnia bezpieczne                     i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa                                w zajęciach organizowanych poza budynkiem żłobka
– OPIEKUN – jest zobowiązany do opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, zapewniając: rzetelną opiekę, wychowanie, zabawę, wypoczynek w atmosferze bezpieczeństwa.
– POZOSTALI PRACOWNICY ŻŁOBKA – są zobligowani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz funkcją opiekuńczą i wychowawczą żłobka
– RODZICE/ OPIEKUNOWIE PRAWNI – w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w żłobku, w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, opiekunami swojego dziecka, oraz innymi pracownikami żłobka.

SPOSÓB PREZENTACJI PROCEDUR:

 1. Udostępnienie dokumentu na stronie internetowej Zespołu Żłobka Samorządowego nr 1                                      w Wałbrzychu, oraz do wglądu u dyrektora żłobka.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników żłobka z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców/ opiekunów prawnych z obowiązującymi w placówce procedurami na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

DOKONYWANIE ZMIAN W PROCEDURACH :

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać                     z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich podopiecznych żłobka, rodzice/ opiekunowie prawni i personel żłobka są zobligowani do współpracy, oraz wzajemnego poszanowania praw                  i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszych procedur.
 2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników żłobka, rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do żłobka, oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.

SPIS PROCEDUR

PROCEDURA IPRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA
( z uwzględnieniem sytuacji, gdy rodzic/opiekun prawny przyprowadza i odbiera dziecko przed i po wizycie u lekarza, rehabilitacji itp., po czym przyprowadza dziecko ponownie do placówki)
PROCEDURA IIPOSTĘPOWANIE Z DZIEĆMI CHORYMI
PROCEDURA IIIPODEJRZENIE U OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO ZE ŻŁOBKA IŻ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH
PROCEDURA IVODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA PO GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI
PROCEDURA VNIESZCZĘŚLIWY WYPADEK DZIECKA NA TERENIE ŻŁOBKA
PROCEDURA IVBEZPIECZEŃSTWO W SALACH POBYTU DZIECI
PROCEDURA VIIPOBYT NA PLACU ZABAW
PROCEDURA VIIIWYSTĄPIENIE CHOROBY ZAKAŹNEJ W ŻŁOBKU
PROCEDURA IXMONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN ŻŁOBKA
PROCEDURA XNAGŁE OBJAWY CHOROBOWE U DZIECKA
PROCEDURA  XIPODEJRZENIE, ŻE WOBEC DZIECKA STOSOWANA JEST PRZEMOC
PROCEDURA XIIWYSTĄPIENIE POŻARU NA TERENIE ŻŁOBKA

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA I

PRZYJĘCIE I ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

OPIS PROCEDURY
1.
Rodzice/ opiekunowie prawni przyprowadzają dziecko do żłobka w godzinach od 5:30 do 8:15. Potrzebę późniejszego przyprowadzania dziecka do żłobka rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zgłosić dyrektorowi żłobka lub opiekunowi- osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną dzień wcześniej lub                  w danym dniu do godzi. 8:00.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka do momentu przekazania go opiekunowi w żłobku.
3. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do żłobka dziecko zdrowe, czyste, bez ozdób typu kolczyki, ostre spinki, łańcuszki, bransoletki itp.
4.Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są zgłosić opiekunowi przyjmującemu dziecko wszelkie dolegliwości dziecka, w tym zmiany skórne np.: odparzenia, zasinienia, skaleczenia, otarcia naskórka oraz udzielić informacji dotyczących okoliczności powstania zmian. Opiekun ma obowiązek odnotować ten fakt w „zeszycie uwag/zdarzeń”. W/w wpis potwierdza rodzic/opiekun prawny swoim podpisem, oraz dyrektor.
5. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia oświadczenia, stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe.
6. Opiekun przyjmujący dziecko do żłobka zobowiązany jest  zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki, sprawdzić czy są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla innych dzieci.
7. Dziecko może być odebrane ze żłobka przez rodziców/ opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione pisemnie.
8. „Oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka” składane jest  przez rodziców/ opiekunów prawnych z chwilą przyjęcia dziecka do żłobka i przechowywane w dokumentacji grupy.
9. „Oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka” może być w każdej chwili zmienione lub odwołane.
10. Osoby upoważnione przez rodziców/ opiekunów prawnych do odbioru dziecka muszą być pełnoletnie.
11. Opiekun w żłobku ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z wykazem osób wskazanych na druku: „Oświadczenie upoważniające do odbioru dziecka”.
12. Rodzic/ opiekun prawny lub osoba upoważniona do odbioru dziecka – na prośbę opiekuna w żłobku ma obowiązek okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.
13. Telefoniczne prośby rodziców/opiekunów bez pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka nie zostaną uwzględnione.
14. Opiekun w żłobku wydaje dziecko każdemu z rodziców, który ma zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
15. Życzenie/ prośba rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno                              z rodziców/opiekunów prawnych musi być udokumentowane przez orzeczenie sądowe.
16. Po przedłożeniu przez rodzica/opiekuna prawnego postanowienia sądu dotyczącego sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem – opiekun w żłobku postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
17. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/osobę nieuprawnioną do odbioru, opiekun w żłobku powiadamia dyrektora żłobka oraz rodzica/opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad dzieckiem.
18. W sytuacjach konfliktowych między rodzicami/opiekunami prawnymi przy odbieraniu dziecka dyrektor żłobka, a w razie jego nieobecności opiekun powiadamiają Pogotowie Alarmowe Policji tel.nr 997 lub tel.nr 112.
19. Dziecko wydawane rodzicom powinno być czyste i przewinięte.
20. W przypadku niestosowania się do w/w procedur dyrektor żłobka przeprowadza rozmowę                                       z rodzicami/opiekunami prawnymi i zobowiązuje ich do przestrzegania Regulaminu Żłobka oraz Procedur Wewnętrznych Żłobka. W razie nieprzestrzegania wewnętrznych zapisów dyrektor może skreślić dziecko                      z listy dzieci uczęszczających bez zachowania okresu wypowiedzenia.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA II

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI CHORYMI,

W Zespole Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu.


PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. ( Dz.U. z 2008r. Nr 234 poz.1570 ze zm.)
 2. Statut żłobka
 3. Regulamin organizacyjny Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu.

CEL PROCEDURY:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi potencjalnie chorymi, oraz ustalenie planów higieny w żłobku, tak, aby zdrowe dzieci nie były narażane na niebezpieczeństwo zarażania się od dziecka chorego lub ustalenie działań, które zminimalizują to ryzyko.

OPIS PROCEDURY:

 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do żłobka dzieci zdrowe.
 2. Opiekun ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy (38 C 0 )opiekun odmawia przyjęcia dziecka do grupy, natomiast jeśli dziecko już jest przyjęte , wówczas powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka ze żłobka. Po przybyciu do placówki rodzica/opiekuna, opiekunka dokonuje wpisu do ,,zeszytu uwag/zdarzeń” i dokonuje ponownego pomiaru temperatury w obecności rodzica.
 3. Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, nie należy przyprowadzać do żłobka. Dzieci bardzo lub przewlekle zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłoszenia wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na temat choroby (np. alergie, alergie pokarmowe ). W tych przypadkach wymagane są zaświadczenia lekarskie od lekarza specjalisty w danej dziedzinie. To lekarz określa rodzaj diety, listę produktów wskazanych i przeciwskazanych.
 5. Rodzice mają obowiązek informować personel żłobka, o każdym zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka w żłobku w sposób skuteczny do godziny 8.00.
 6. Przy każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 14 dni, rodzice zobowiązani są do przedłożenia do dyrektora placówki oświadczenia o przyczynie nieobecności dziecka w żłobku.
 7. Jeśli w trakcie pobytu dziecka w żłobku, opiekun zauważy objawy wskazujące na stan chorobowy, powodujący że dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w zabawie i wymaga fachowej opieki, wówczas powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania dziecka ze żłobka.
 8. Każde zdarzenie odnotowywane jest w „zeszycie uwag i zdarzeń”, podpisane przez osobę sporządzającą notatkę, oraz podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego przy odbiorze dziecka ze żłobka, oraz przez dyrektora.
 9. Pracownicy nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych.
 10. Osoba upoważniona,  a jest nią w żłobku Pielęgniarka/Położna sprawuje opiekę nad apteczkami wyposażając i uzupełniając ją w podstawowe środki medyczne
 11. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników żłobka oraz rodziców dzieci uczęszczających do żłobka.
 12. Z procedurą postępowania z dzieckiem chorym zostaną zapoznani rodzice podczas spotkania w postaci zebrania rodziców, oraz na tablicy korkowej przy wejściu do placówki.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA III

PODEJRZENIE U OSOBY ODBIERAJĄCEJ DZIECKO ZE ŻŁOBKA
IŻ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU
 LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

OPIS PROCEDURY:

1.
W przypadku podejrzenia, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka ze żłobka znajduje się pod wpływem alkoholu, innych substancji odurzających lub innym stanie, który wskazywałby na brak możliwości zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, opiekun odmawia wydania dziecka ze żłobka.
2. Opiekun telefonicznie wzywa drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę upoważnioną do odbioru dziecka.
3. W przypadku braku kontaktu z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka opiekun powiadamia dyrektora żłobka.
4. Dyrektor żłobka, a w razie jego nieobecności osoba zastępująca lub opiekun telefonicznie kontaktuje się z Pogotowiem Alarmowym tel. Nr 112
5. Po zakończeniu działań interwencyjnych opiekun niezwłocznie sporządza notatkę służbową                       z przebiegu zaistniałej sytuacji podpisaną przez świadków i przekazuje ją dyrektorowi żłobka.
6. Dyrektor żłobka niezwłocznie przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje rodziców/opiekunów prawnych do przestrzegania Regulaminu Żłobka oraz Procedur Wewnętrznych Żłobka.
7. W przypadku powtórzenia się sytuacji, w której rodzic/opiekun prawny odbierający dziecko ze żłobka znajduje się pod wpływem alkoholu lub innej substancji odurzających , dyrektor żłobka powiadamia o tym fakcie właściwy terenowo Komisariat Policji/Sąd Rejonowy w Wałbrzychu – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z wnioskiem o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA IV

ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA PO GODZINACH URZĘDOWANIA PLACÓWKI

OPIS PROCEDURY :
1.
Opiekun dokumentuje spóźnienie w wykazie godzinowym z podpisem rodzica/ opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej do odbioru dziecka w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny odbiera dziecko po godzinach urzędowania placówki.
2. Opiekun dokumentuje powyższy przypadek w formie notatki służbowej i przekazuje notatkę dyrektorowi żłobka w przypadku braku możliwości kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.
3. Dyrektor żłobka nalicza dodatkową opłatę z tytułu przekroczenia godzin otwarcia placówki.
4. Dyrektor przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z rodzicami/opiekunami prawnymi, którzy przestrzegają ustalonych zasad odbierania dziecka ze żłobka, powiadamia ich o konsekwencjach takiego zachowania. Zobowiązuje rodziców/ opiekunów prawnych do przestrzegania Regulaminu żłobka i zapisów w „Umowie              o świadczenie usług żłobka” oraz „Procedur przyjmowania i odbierania dziecka ze żłobka”.
5. Trzykrotne w ciągu miesiąca odebranie dziecka po upływie 15 minut po godzinach urzędowania, stanowi podstawę do rozwiązania umowy o świadczenie usług żłobka bez wypowiedzenia.
6. Dyrektor, jeżeli sytuacja tego wymaga, może zwrócić się do najbliższego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego terenowo Komisariatu Policji z prośbą o rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,                    w następnej kolejności powiadamia Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział Rodzinny i Nieletnich z prośbą                    o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA V


NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK DZIECKA NA TERENIE ŻŁOBKA

OPIS PROCEDURY:
Postępowanie podczas lekkich obrażeń ( otarcia, stłuczenia):
1.
Opiekun niezwłocznie udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej, zabezpiecza grupę.
2. Opiekun powiadamia dyrektora żłobka.
3. Opiekun informuje rodziców/opiekunów prawnych dziecka o okolicznościach powstania obrażeń.

Postępowanie podczas poważnego wypadku:
1.
Opiekun niezwłocznie udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej i zabezpiecza grupę.
2. Opiekun zabezpiecza miejsce wypadku.
3. Opiekun powiadamia dyrektora żłobka i wzywa Pogotowie Ratunkowe.
4. Dyrektor lub osoba upoważniona przez dyrektora powiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka   o nieszczęśliwym wypadku.
5. Opiekun, jeżeli zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi ustala dalsze kroki postępowania.
6. W przypadku zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu dziecka oraz wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej opiekun wzywa Pogotowie Ratunkowe, informuje dyrektora, a następnie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych.
7. W przypadku, gdy dziecko kwalifikuje się do leczenia szpitalnego a do żłobka nie przybyli jeszcze rodzice/opiekunowie prawni dziecka, opiekun przekazuje dziecko zespołowi pogotowia ratunkowego oraz towarzyszy mu w drodze do szpitala.

Dyrektor żłobka:
1. Zawiadamia o każdym poważnym wypadku specjalistę ds. bhp.
2. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną urządzeń, zabezpiecza je do czasu ich oględzin.
3. Dyrektor w dniu wypadku wypełnia „ Rejestr wypadków dzieci”.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA VI


BEZPIECZEŃSTWO W SALACH POBYTU DZIECI

OPIS PROCEDURY:
1.
Opiekun ma obowiązek wejść do sali jako pierwszy i sprawdzić, czy warunki do przebywania dzieci nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
2. Opiekun przed przyjęciem dzieci powinien zadbać o wywietrzenie pomieszczenia i odpowiednią temperaturę.
3. Opiekun, jeśli sala pobytu dzieci nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, ma obowiązek zgłosić to dyrektorowi żłobka.
4. Opiekun do czasu usunięcia usterek przeprowadza dzieci do drugiego pomieszczenia.
5. Opiekun , jeśli opuszcza pomieszczenie, powinien zgłosić fakt wyjścia drugiemu opiekunowi nie pozostawiając dzieci bez opieki.
6. Opiekun zapewnia opiekę dziecku korzystającemu z toalety.
7. Opiekun dba o ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu.
8. Opiekunowie czuwają nad bezpiecznym snem dzieci – nieustannie obserwując śpiące dzieci.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA VII

POBYT NA PLACU ZABAW

OPIS  PROCEDURY:
1.
Dyrektor/ opiekun przed wyjściem na plac zabaw monitoruje stan zanieczyszczenia powietrza w danym dniu.
2. Opiekun/konserwator sprawdza czy furtki prowadzące na plac zabaw są zamknięte oraz stan terenu i sprzętu ogrodowego.
3. Opiekunowie służą pomocą dzieciom przy ubieraniu się i rozbieraniu.
4. Opiekun sprawdza stosowność ubrań dzieci do warunków atmosferycznych.
5. Dzieci wychodzą na teren placu zabaw pod opieką opiekunów.
6. Przed wejściem na plac zabaw oraz przed powrotem do żłobka opiekun sprawdza stan liczebny dzieci.
7. Dzieci podczas upalnych dni przebywają w miejscach nienasłonecznionych i mają zapewnione nakrycie głowy, krem z filtrem, oraz napoje.
8. Zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania placu zabaw opiekun organizuje dzieciom zabawy.
9. Opiekunowie czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich dzieci podczas pobytu na placu zabaw.
10. Opiekun zapewnia opiekę dziecku korzystającemu z toalety.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA VIII

WYSTĄPIENIE CHOROBY ZAKAŹNEJ W ŻŁOBKU

OPIS PROCEDURY:
1.
W przypadku podejrzenia o chorobę zakaźną u dziecka przebywającego w żłobku, dyrektor ma obowiązek poinformowania jego rodziców/opiekunów prawnych o wystąpieniu objawów takiej choroby.
2. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować żłobek o chorobie zakaźnej dziecka potwierdzonej przez lekarza.
3. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej u dziecka potwierdzonej przez lekarza, dyrektor informuje rodziców/opiekunów prawnych pozostałych dzieci uczęszczających do żłobka o wystąpieniu choroby zakaźnej.
4. Dyrektor żłobka wprowadza na terenie placówki reżim sanitarny.
5. Rodzice/opiekunowie prawni , po przebytej chorobie zakaźnej u dziecka, przedstawiają oświadczenie                       o zakończeniu leczenia.
6. W przypadku wystąpienia wszawicy u dziecka uczęszczającego do żłobka , postępuje się zgodnie ze „Stanowiskiem Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania                                     i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży”. http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA IX

MONITOROWANIE OSÓB WCHODZĄCYCH I OPUSZCZAJĄCYCH TEREN ŻŁOBKA

OPIS PROCEDURY:
1.
Każdy pracownik żłobka ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren żłobka.
2. Każdy pracownik żłobka z chwilą zauważenia osoby obcej na terenie żłobka przejmuje kontrolę nad tą osobą.
3. Każdy pracownik żłobka pyta osobę obcą o podanie celu wizyty i prowadzi ją do wymienionej osoby.
4. Po załatwieniu sprawy, osoba, do której przyszedł interesant odprowadza do go drzwi wyjściowych żłobka.
5. W przypadku, gdy osoba obca zachowuje się podejrzanie, nie ujawnia calu wizyty lub zachowuje się agresywnie – pracownik żłobka natychmiast powiadamia dyrektora żłobka.
6. W przypadku, gdy osoba obca zachowuje się w sposób podejrzany dyrektor żłobka/osoba zastępująca/ opiekun powiadamia właściwy terenowo komisariat policji.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA X

NAGŁE OBJAWY CHOROBOWE U DZIECKA

OPIS PROCEDURY:
1.
Opiekun zobowiązany jest udzielić dziecku pierwszej pomocy zgodnie z wiedzą uzyskaną na kursie pierwszej pomocy.
2. Opiekun powiadamia dyrektora żłobka i wzywa pogotowie.
3. Opiekun powiadamia rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
4. Opiekun do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego prowadzi akcję ratunkową.
5. Personel żłobka nie podaje dziecku żadnych leków.
6. Opiekun po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego przekazuje dziecko pod opiekę lekarza i podaje dane osobowe dziecka.
7. Opiekun oczekuje na decyzję lekarza i przybycie rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
8. W przypadku, gdy dziecko kwalifikuje się do leczenia szpitalnego a do żłobka nie przybyli jeszcze rodzice/opiekunowie prawni dziecka, opiekun przekazuje dziecko zespołowi pogotowia ratunkowego oraz towarzyszy mu w drodze do szpitala.

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA XI

PODEJRZENIE, ŻE WOBEC DZIECKA STOSOWANA JEST PRZEMOC


OPIS PROCEDURY:
1.
Opiekun w przypadku wystąpienia podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania informacji dyrektorowi żłobka.
2. Dyrektor żłobka wzywa rodziców/opiekunów prawnych dziecka na rozmowę, w której uczestniczy również opiekun.
3. Dyrektor żłobka sporządza notatkę służbową z przebiegu rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy wobec dziecka, dyrektor żłobka zawiadamia stosowne instytucje ( policja, sąd rodzinny, MOPS).

KSIĘGA PROCEDUR WEWNĘTRZNYCH

PROCEDURA XII

WYSTĄPIENIE POŻARU NA TERENIE ŻŁOBKA

OPIS PROCEDURY:
1.
Każdy pracownik żłobka, który zauważy pożar ogłasza alarm głosem mówiąc np. „uwaga pożar, pali się pralnia” i powiadamia dyrektora żłobka lub osobę zastępującą.
2. Opiekun przyjmuje sygnał alarmowy o wystąpieniu zagrożenia pożarowego.
3. Opiekun przerywa zajęcia i zbiera grupę.
4. Opiekun przyjmuje decyzję dyrektora żłobka co do sposobu działania:
a) rejon zagrożenia
b) czas ewakuacji
c) kierunek ewakuacji
d) sposób ubrania i wyposażenia dzieci
5. Dyrektor żłobka lub osoba zastępująca powiadamia straż pożarną i przystępuje do ewakuacji zgodnie z zasadami ewakuacji zamieszczonymi w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego danego żłobka.


Top