Opłata za żłobek

 • Opłata za pobyt dziecka uzależniona jest od zadeklarowanej przez rodzica ilości godzin przebywania dziecka w żłobku.
 • Opłatę za jedną godzinę świadczenia do 10 godzin pobytu dziecka w żłobku, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwale Nr XXVIII/291/20 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w żłobkach  samorządowych, dla których Gmina Wałbrzych jest organem prowadzącym i wynosi 2,00 zł. .
 • Opłata za każdą godzinę powyżej 10 godzin pobytu dziecka w żłobku wynosi 20,00 zł.
 • Opłatę  pobiera się w pełnej wysokości od pierwszego miesiąca przyjęcia dziecka do żłobka, niezależnie od dnia przyjęcia.
 • Opłatę, o której mowa w &1 ust. 1 pkt 1 obniża się o 50 % na każde dziecko z rodziny, w której wychowuje się troje lub więcej dzieci do ukończenia 18 roku życia, bądź w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej.
 • Opłata dzienna za wyżywienie wynosi 10,00 zł.
 • Konsekwencją trzykrotnego przyprowadzenia/odebrania dziecka, przed/po zadeklarowanej godzinie, jest naliczanie wyższej opłaty – za rzeczywisty czas obecności dziecka w żłobku –doliczanej i płatnej w następnym miesiącu.
 • Płatności należy dokonać poprzez wpłatę na konto bankowe nr: 62 1160 2202 0000 0004 9608 6206 do 15 każdego miesiąca z góry.
 • Za opóźnienie we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki ustawowe.
 • W razie nieobecności dziecka w żłobku opłata w wysokości dziennej stawki żywieniowej i stawki godzinowej za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku podlega zwrotowi, przy czym za pierwszy dzień nieobecności rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia żłobka.
 • Zwrotu opłaty  za dni nieobecności dziecka w żłobku dokonuje się w następnym miesiącu poprzez potrącenie z opłaty należnej za kolejny miesiąc.
 • Wniesione opłaty za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy, podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania dziecka do żłobka w danym miesiącu.
 • Stawka godzinowa ulega obniżeniu o 20% na drugie dziecko i o 50% na każde następne dziecko będące rodzeństwem uczęszczającym do tego samego żłobka.
 • Więcej informacji na temat opłat za żłobek można uzyskać u dyrektora żłobka lub zapoznając się z ww uchwałą i umową o świadczenie usług, które można pobrać na naszej stronie w zakładce druki do pobrania.

Top