Plan nadzoru

        Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 15/2021

Dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1

W Wałbrzychu z dnia 17.12.2021

Plan nadzoru i oceny pracy dydaktycznej zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu w roku szkolnym.

Podstawa prawna:

Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech ( Dz. U. Nr 45 poz. 235) z dnia 4 lutego 2011 r.

Statut Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1 w Wałbrzychu.

 Art. 10. opieki nad dziećmi 3

Zadania żłobka i klubu

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

1)zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2)zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3)prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

 I. CEL I ISTOTA NADZORU

Nadzór pedagogiczny w Żłobku  polega na:

  1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej , wychowawczej i opiekuńczej Żłobka oraz kształtowanie profilaktyki i oświaty zdrowotnej.
  2. analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej
  3. inspirowanie opiekunek do wprowadzania nowości pedagogicznych, metodycznych                               i organizacyjnych : Przestrzegania Ramowego Rozkładu Dnia, Statutu Żłobka, Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków, wychowania i opieki, zgodnych                                 z określoną misją, celami i standardami Zespołu Żłobków Samorządowych nr 1                                       w Wałbrzychu.

Nadzorowi podlega w szczególności:

–          realizacja i przestrzeganie Ramowego Rozkładu Dnia;

–          przestrzeganie statutu Żłobka

–          przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

–          zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków w procesie wychowania i opieki.

II. ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU

W trakcie sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektor będzie respektował zasady: 

–          Planowania czyli zakres, metody i terminy będą realizowane doraźnie wg uznania dyrektora lub w sytuacjach tego wymagających.

–          Jawności wymagań;

–          Gromadzenia informacji o pracy Żłobka  i opiekunek z różnych źródeł, z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych od opiekunek  i rodziców;

III. FORMY NADZORU

  1. Ewaluacja wewnętrzna – ankiety wśród rodziców/opiekunów, obserwacja umiejętności dzieci, rozmowa z rodzicami itp.
  2. Kontrola jakości pracy opiekunek oraz zgodności realizacji działań z Planem Pracy
  3. Wspomaganie – planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie opiekunek do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń.

Top